GR | EN | RU
Συνοπτικός Οδηγός Αναδιάρθρωσης Δανείου
X
E-mail αποστολέα:
E-mail παραλήπτη:

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, θέλοντας να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τους πελάτες του Συνεργατισμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους να προχωρήσουν σε βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, ετοίμασε Συνοπτικό Οδηγό Αναδιάρθρωσης Δανείου ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τα δικαιώματα και τις επιλογές των πελατών.
Περιλαμβάνει επίσης τα οφέλη για τον πελάτη τα οποία σχετίζονται µε τις πρόσφατες σημαντικές μειώσεις των δανειστικών επιτοκίων από τον Συνεργατισμό.


Σε ποιούς απευθύνεται;
Σε όλους τους πελάτες του Συνεργατισμού που:
Αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν το δανεισμό τους.
Προβλέπουν ότι στο άμεσο μέλλον ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του δανεισμού τους.
Παρουσιάζουν ήδη καθυστερήσεις στην αποπληρωμή του δανεισμού τους, τις οποίες δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα και
έχουν ειδοποιηθεί από το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα (ΣΠΙ) µε το οποίο συνεργάζονται.

Που στοχεύει;
Να παρέχει προς τους πελάτες εφικτές και βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης προσφέροντας τους τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους, επιταχύνοντας παράλληλα μείωση του υπολοίπου του δανεισμού τους σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εξασφαλίζοντας την τήρηση ενός λογικού βιοτικού επιπέδου.

Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης;
Ο πελάτης που ανήκει σε κάποια από τις πιο πάνω κατηγορίες, καλείται να επικοινωνήσει µε τη Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Αναδιαρθρώσεων µε την οποία συνεργάζεται για τη διευθέτηση συνάντησης.
Κατά τη συνάντηση θα συμπληρώσει την αίτηση αναδιάρθρωσης και θα παραλάβει την επιστολή έναρξης διαδικασιών αναδιάρθρωσης καθώς επίσης και την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ).
Η διαδικασία αναδιάρθρωσης θα ξεκινήσει όταν παραληφθεί πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η ΚΠΟΣ, η υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην ΚΠΟΣ και τυχόν επιπρόσθετα οικονομικά στοιχεία που θα ζητηθούν.  
Για περιπτώσεις πελατών των οποίων η ικανότητα αποπληρωμής των υπό αναδιάρθρωση χορηγήσεων βασίζεται και στους εγγυητές τους, δύναται να ζητηθούν από τους εγγυητές αντίστοιχες πληροφορίες µε αυτές που απαιτούνται για τους δανειολήπτες προκειμένου να αξιολογηθεί επαρκώς η ικανότητα αποπληρωμής τους.
Στην περίπτωση αναδιάρθρωσης χορηγήσεων Νομικών Προσώπων, αναμένεται να προσκομιστούν πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, διοικητικοί λογαριασμοί καθώς και όποιες επιπρόσθετες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για σκοπούς αξιολόγησης ικανότητας αποπληρωμής του δανεισμού ως αυτές ζητηθούν από την Τράπεζα.
Η όλη διαδικασία για την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων από τους πελάτες διέπεται από χρονοδιαγράμματα τα οποία θα πρέπει να τηρούνται.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο πελάτης θα κληθεί να παραλάβει προσφορά αναδιάρθρωσης ή θα ενημερωθεί  εάν δεν προκύπτει βιώσιμή λύση αναδιάρθρωσης.
Με την γραπτή αποδοχή της προσφοράς αναδιάρθρωσης από τον πελάτη, θα ετοιμάζονται όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα προς υπογραφή για ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

Πώς θα επωφεληθείτε;
Ο Συνεργατισμός έχει προβεί σε μείωση των επιτοκίων του ως οι εξαγγελίες που έγιναν. Χαμηλότερα επιτόκια προσφέρονται και σε πελάτες µε µη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις που προχωρούν σε αναδιάρθρωση των δανείων τους.
Ποια άλλα δικαιώματα ή επιλογές έχει ο πελάτης;
Γραφείο Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
Μπορεί να υποβάλει αίτηση για διορισµό διαµεσολαβητή στον Χρηµατοοικονοµικό Επίτροπο σε σχέση µε τη διαδικασία αναδιάρθρωσης χορήγησης που δεν υπερβαίνει το ποσό των €350,000 και εξασφαλίζεται µε υποθήκη ή µε σύµβαση εξασφάλισης επί ακινήτου που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία είτε εντός 14 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της ΚΠΟΣ στο Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυµα (ΣΠΙ) που συνεργάζεται είτε εντός 14 ηµερών αφού παραλάβει πρόταση αναδιάρθρωσης.Η ∆ιαδικασία ∆ιαµεσολάβησης δεν υπερβαίνει συνολικά τον 1 µήνα. Το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του διαµεσολαβητή δεν υπερβαίνει τα €500 και καταβάλλεται κατά 20% από τον πελάτη και 80% από το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυµα. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τη ∆ιαδικασία ∆ιαµεσολάβησης στην ιστοσελίδα της ΣΚΤ (www.ccb.coop.com.cy).

Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών (Ε.ΕΠΙ.∆Ι)
Είναι µια ανεξάρτητη και αµερόληπτη Επιτροπή εντός του Συνεργατισµού η οποία χειρίζεται ενστάσεις πελατών σε σχέση µε την αναδιάρθρωση χορηγήσεων.
Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωµα να υποβάλει γραπτώς ένσταση προς την Ε.ΕΠΙ.∆Ι εντός:
(α) ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής επιστολής του ΣΠΙ όπου εξηγεί ότι δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση άλλων επιλογών πέραν από την προσφορά αναδιάρθρωσης που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο δανειολήπτη ή
(β) ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της «επιστολής αρνητικής απόφασης» του ΣΠΙ, ή
(γ) πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης του ΣΠΙ, όπως αυτή προκύπτει µετά την   αποπεράτωση της ∆ιαδικασίας ∆ιαµεσολάβησης.

Που µπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες;
Στην ιστοσελίδα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας:
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων
Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ)
Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών (Ε.ΕΠΙ.∆Ι.)
http://www.ccb.coop.com.cy

Στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την Οδηγία ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων του 2013 όπως έχει τροποποιηθεί.
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a

Στην ιστοσελίδα του Φορέα Επίλυσης ∆ιαφορών Χρηµατοοικονοµικής Φύσης για το Νόµο Περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Φορέα του 2010 (84(Ι)/2010).
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page04_gr/page04_gr?OpenDocument